Jordvern

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget fastsett eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


04.04.2019

Nominert kandidat fra Nordland til nasjonal jordvernpris 2019

Fylkesmannen har nominert Steigen kommune som kandidat fra Nordland til nasjonal jordvernpris 2019.

18.02.2019

Nasjonal jordvernpris 2019

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Nordland til årets nasjonale jordvernpris. I 2017 var Steigen og Sortland kandidater fra Nordland. Frist for innsending av begrunnet forslag er 22. mars 2019. 

14.11.2018

Tilbakeblikk på Jord i Nord

Konferansen Jord i Nord gikk av stabelen 6.-7. november 2018. Vinnere av fotokonkurransen er offentliggjort og presentasjoner kan lastes ned.

11.10.2018

Kronikk: Ingen "angreknapp" for nedbygd jord!

I Nordland har vi flere eksempler på at matjorda er under press. Diskusjonen om Rønvikjordene i Bodø, utbygging på Leknessletta i Vestvågøy og byområdet Øya i Mosjøen er tre slike.

27.09.2018

Vellykket jordflytting krever en god plan

Det er viktig å ta vare på jordas fruktbarhet ved terrenginngrep. Trond Knapp Haraldsen presenterer suksesskriterier for jordflytting under Jord i Nord.

19.09.2018

I framtida må vi ta i bruk alle tilgjengelige arealressurser til matproduksjon

Vi må også ha fokus på hvordan vi bruker arealressursene mest mulig effektivt i en framtid med mulig global matmangel. Dette sier Bjørn Vidar Vangelsten, som blir å se på konferansen Jord i Nord 6.-7. november.

10.09.2018

Hva er jordvern for deg?

Send inn bilder til fotokonkurransen Jord i Nord 2018!

28.08.2018

Deltagere på Jord i Nord 6.-7. november 2018

Navn på deltagere som har godkjent slik offentliggjøring er listet nedenfor. Oppdatering hver uke fram mot konferansen.

28.08.2018

Ny digital jordvernveileder for kommunene

Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen.

28.08.2018

"Ressursene til unge og framtidige generasjoner skusles bort" sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Hør mer på konferansen Jord i Nord 6.-7. november. Meld deg på før 12. oktober!

Fleire nyhende