Valget er gjort – men jobben for kommunene er ikke over

Grethe Breimo, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland. Foto/montasje: Wigdis Korsvik
Grethe Breimo, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland. Foto/montasje: Wigdis Korsvik

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er nå gjennomført, men det gjenstår fortsatt en del arbeid knyttet til valg både for kommunene og fylkeskommunen.

Her forklarerer seniorrådgiver Grethe Breimo i Kommunal- og beredskapsavdelinga hva kommunene må gjøre framover.

Konstituerende møte

- Etter valget skal det nye kommunestyret konstituere seg. I henhold til kommuneloven må dette skje innen utgangen av oktober måned.

Sittende ordfører innkaller til møtet, og leder møtet fram til ny ordfører er valgt. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel.

Det spesielle i år er at vi har fått en ny kommunelov, og at bestemmelsene som gjelder valg av folkevalgte organer trer i kraft fra det konstituerende møte, sier seniorrådgiveren.

Godkjenner selv

Første sak på det konstituerende møte, er godkjenning av valgoppgjøret. Det nye kommunestyret må ta stilling til om kommunestyrevalget er gyldig og kan godkjennes. Dette skjer på bakgrunn av innstilling fra valgstyret.

- Tidligere var det Fylkesmannen som skulle gå gjennom valgboka og kontrollere valgoppgjøret for kommunestyrevalget. Da det kom ny valglov for en del år tilbake ble det av flere grunner bestemt at det nyvalgte kommunestyret selv skulle godkjenne valgoppgjøret, sier Breimo.

Kommunestyret skal så velge formannskap, ordfører og varaordfører. Ordføreren skal velges blant formannskapets faste medlemmer og det er derfor viktig at formannskapet velges først.

Når det er valgt ordfører, overtar han eller hun møteledelsen.

Kommunestyret skal så velge kontrollutvalg.

- Det bør også velges andre folkevalgte organer i det konstituerende møte. Dette er ikke et krav, men kommunene må være oppmerksom på at eksisterende faste utvalg og komiteer ikke kan sitte lenger enn til årsskiftet.

- Kommunen må altså velge sine utvalg før årsskiftet, for at organet ikke skal tre ut av funksjon, understreker Breimo.

Kjønnsmessig representasjon

Valgene skal gjennomføres som forholdsvalg dersom et medlem krever det, ellers som avtalevalg.
Kommunene må se hen til bestemmelsene om kjønnsmessig representasjon når valgene skal gjennomføres.

Nærmere veiledning om valg av folkevalgte organer er behandlet i konstitueringsrundskriver fra departementet, jf. lenke på siden her.

Førøvrig er Fylkesmannen behjelpelig med å svare på spørsmål knyttet til de problemstillinger som reiser seg i forbindelse med valgene som skal gjennomføres i tiden fremover.

Se kontaktinformasjon på siden her.