Innstilling til ny kommunegrense i Tysfjord sendt departementet

Fylkesmannens innstilling til hvor ny kommunegrense skal gå etter deling av Tysfjord er sendt over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Med utgangspunkt i innspill fra offentlige og private parter har Fylkesmannen i Nordland utredet fem hovedalternativer for grensefastsettelse.

Etter en helhetsvurdering tilrår Fylkesmannen to alternativer i prioritert rekkefølge:

1. Alternativ B - Grunnkretser/Mannfjordneset følger dagens deling av kommunen mellom nord og sør med hensyn til grunnkretser for skolekrets, valgkrets og kirkesogn og gir også uttrykk for historisk tilknytning mellom nord- og sørsiden av fjorden. Alternativet vil i liten grad medføre at eiendommer deles av kommunegrensen og er også det som har fått bredest støtte i forbindelse med høringen. Forslaget medfører en arealfordeling på 57% til nye Narvik og 43% til nye Hamarøy.

2. Alternativ – C Innbyggerinitiativ Tysfjord Vest 2016 gir en mer lik arealfordeling. Særlig hvis en velger Alternativ C1 hvor Hulløy går til nye Narvik. Dette vi gi en arealfordeling på 54% til nye Hamarøy og 46% til nye Narvik. En slik deling vil sikre at fremtidige muligheter knyttet til areal og ressurser er fordelt likt. Innbyggerinitiativet fikk i 2016 underskrifter fra mer enn 50% av den stemmeberettigede befolkningen på Tysfjord sørvestside. Grensen i Mannfjord ligger nært opp til administrativ grense for reinbeitedistrikt litt lengre sør i Mannfjordbotten. Sametinget har bedt om at det tas hensyn til reinbeitedistriktsgrensene fordi dette kan bidra til å forenkle drift og arealplanlegging.

Grundig høringsrunde

- Vår tilrådning er bygget på en grundig og god høringsrunde. Vi er veldig glad for at det har kommet så mange uttalelser i denne saken. For oss har det vært viktig å anbefale alternativ som har bred støtte hos innbyggere og grunneiere, basert på både tilhørighet, historikk og tilknytning. Viktigst er at delingen bidrar til å sikre et godt tjenestetilbud for befolkningen i de to nye kommunene, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg. 

Bakgrunn:

Stortinget vedtok 8. juni 2017 å dele Tysfjord kommune i to. Sørvestsiden slås sammen med Hamarøy kommune mens nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen. De nye kommunene trer i kraft 1. januar 2020.

Fylkesmannen ble gitt i oppdrag å utrede og oversende et begrunnet forslag til KMD. Innstillingen ble sendt til KMD mandag 8. januar.  Endelig avgjørelse vil bli fastsatt av departementet og Kongen i statsråd.

Disse alternativene er utredet:

  • Alternativ A - Hellmobotten
  • Alternativ B - Grunnkretser/Mannfjordneset
  • Alternativ C - Innbyggerinitiativ Tysfjord Vest 2016 og C1 – Hulløy øst
  • Alternativ D - Felleslista/Sametinget Alternativ E – Indre Tysfjord.
  • Alternativ E – Indre Tysfjord

Her er hele innstillingen.