Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Rapporten og sammendrag av utredningsdokumenter fra kommunene kan lastes ned.

Regjeringen la i mai 2014 frem sin kommuneproposisjon med en meldingsdel om kommunereform der utviklingstrekk, mål, prosessplan og virkemidler ble beskrevet. Etter Stortingets behandling fikk Fylkesmannen 24.06.2014 i oppdrag å ha en sentral rolle i gjennomføringen.

Vårt oppdrag har bestått i å være tilrettelegger, koordinator og veileder for lokale prosesser. Andre del av oppdraget er innen 1.10.2016 å oppsummere de 44 kommunestyrevedtakene som er fattet, vurdere hvordan disse imøtekommer målene med reformen, og gi råd om framtidig kommunestruktur.

Vår tilrådning bygger på de lokale prosessene og kommunenes utredninger av alternative løsninger, kommunenes egen beskrivelse av utfordringsbildet, intensjonsgrunnlag og inngåtte intensjonsavtaler. Fylkesmannen har gått gjennom utredningsdokumentene og laget et sammendrag av prosess og utfordringsbilde for den enkelte kommune, som er vedlagt. Utredningsdokumentene fra kommunene finnes på en egen side, se lenke.

Oppdraget sluttføres gjennom denne rapporten, som viser at det er et betydelig gjenstående reformbehov i Nordland.