Prosjektskjønnsmidler 2018

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler 2018 til prosjekter

Fylkesrammen for Nordland er kr. 109 500 000. Ved første tildeling ble det fordelt kr. 64 450 000 inkludert differensiert arbeidsgiveravgift til Bodø kommune. Vi har nå foretatt andre tildeling av skjønnsmidler for 2018, hovedsakelig til prosjekter. Fordelingen fremkommer i brevet til høyre.

Kommunene i Nordland ble i brev av 23.11.2017 orientert om prosjektskjønnsmidler for 2018, hvilke krav som gjelder for å søke på prosjektmidler og satsningsområdene i år.

Det kom inn til sammen 107 søknader med en total søknadssum på 71,5 mill. kroner.

Totalt er det fordelt kr. 19 470 000 i andre tildeling. Kr. 2 080 000 til drift og kr. 17 390 000 til prosjekter. Seks ROBEK-kommuner er tildelt kr. 3 450 000. Disse skal tilbakeholdes til kommunene kan vise til en forpliktende plan som overholdes, jfr. retningslinjer for skjønn.

Samlet er kr. 83 920 000 fordelt til kommunene i Nordland. Det gjenstår kr. 25 580 000 til senere fordeling.

Neste søknadsfrist er 1. juni 2018 og gjelder skjønnsmidler til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Det vises til brev fra Fylkesmannen i Nordland om kriteriene for disse skjønnsmidlene.

Alle søknader skal registreres og dokumenteres i basen: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no

Søknadsportalen vil bli åpnet 9. april 2018.