Flakstad kommune meldes ut av ROBEK-lista

Fylkesmannen i Nordland har gjennomgått Flakstad kommunes regnskap for 2017, som viser at regnskapsmessige merforbruk fra tidligere år er dekket inn i sin helhet gjennom disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017.

 

Flakstad kommune, med sine 1.350 innbyggere, ble omfattet av ordningen om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) i 2007. Flakstad hadde i 2014 et akkumulert merforbruk på 18,5 millioner kroner, og dekker ved regnskapsavleggelse 2017 inn underskuddet i sin helhet.

Flakstad kommune mottok sammen med Ballangen kommune i mai Fylkesmannens Fornyingspris for 2018. Fylkesmannen uttalte da følgende:

«Ballangen og Flakstad kommune har i løpet av de to siste årene snudd en negativ utvikling, som over år har ført til store akkumulerte underskudd. Gjennom enestående omstillingsprosesser har politisk og administrativt nivå i kommunene jobbet sammen, og vist vei ut av et økonomisk uføre. Vi vet at det er krevende å ta de grepene som er nødvendige for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Det er derfor mye å lære av det arbeidet som er gjort i Ballangen og Flakstad kommune.»

 

- Vi er meget imponert over snuoperasjonen som er gjort i kommunene. Fornyingsprisen er derfor vel fortjent, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Kontaktpersonar