1. tildeling skjønnsmidler 2017

Fylkesmannen i Nordland har nå foretatt første tildeling av skjønnsmidler. Vi har tildelt tilsammen kr. 76 600 000 og det gjenstår kr. 47 500 000 til senere fordeling. Skjønnsmidlene i Nordland er fordelt i samsvar med departementets retningslinjer.

Kommunene i Nordland ble i brev av 18.07.2016 bedt om å gi skriftlig tilbakemelding på vesentlige utgiftsbehov som ikke kompenseres gjennom inntektssystemet. Innmeldte behov er vurdert av fagavdelingene i embetet. Fordeling av midler fremgår av vedlegget.

 

Fylkesmannen har også foretatt en sammenligning av kommunenes KOSTRA-tall (regnskap 2015) vedrørende barnevern og sosialtjenester og fordelt skjønnsmidler til de kommunene som har hatt størst utfordringer på disse områdene.

 

Fylkesrammen for skjønnsmidler i Nordland fylke er satt til kr. 124 100 000 for 2017.

 

Brev med kommunevis fordeling finner du til høyre i skjermbildet.