Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


07.10.2019

Statsbudsjettet for 2020

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland.

24.09.2019

Fordelte 89,5 millioner til kommunene i 2019

I 2019 ble det fordelt 89,5 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene i Nordland. Potten for 2020 gjøres kjent når statsbudsjettet vedtas i oktober. Men hvilke tiltak kan kommunene søke om skjønnsmidler til?

11.09.2019

Derfor havner noen kommuner på ROBEK-lista

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Men hva skjer når en kommune havner i dette registeret? Og hvordan kommer kommunene seg ut?

20.06.2018

Flakstad kommune meldes ut av ROBEK-lista

Fylkesmannen i Nordland har gjennomgått Flakstad kommunes regnskap for 2017, som viser at regnskapsmessige merforbruk fra tidligere år er dekket inn i sin helhet gjennom disponering av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017.  

14.06.2018

Økonomiforum 2018

Økonomiforum for Nordlandskommunene i 2018 ble arrangert 12. og 13. juni på Kjerringøy.

16.03.2018

Prosjektskjønnsmidler 2018

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler 2018 til prosjekter

12.10.2017

Statsbudsjettet for 2018

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland

20.07.2017

Skjønnsmidler 2018

Fylkesmannen inviterer kommunene i Nordland til å søke om skjønnsmidler for 2018

11.10.2016

1. tildeling skjønnsmidler 2017

Fylkesmannen i Nordland har nå foretatt første tildeling av skjønnsmidler. Vi har tildelt tilsammen kr. 76 600 000 og det gjenstår kr. 47 500 000 til senere fordeling. Skjønnsmidlene i Nordland er fordelt i samsvar med departementets retningslinjer.

03.08.2016

Skjønnsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om skjønnsmidler for kommunene i Nordland. Fylkesmannen har sendt ut brev med en orientering om frister og søknadskriterier.

Fleire nyhende