Erfaringsbase

Gammelt kart over Nordland

Gammelt kart over Nordland

For å sikre god lokal velferd basert på et likeverdig tilbud til alle uavhengig av bosted, er det nødvendig at kommunene driver et kontinuerlig omstillings og fornyingsarbeid.

Fylkesmannen støtter dette arbeidet økonomisk gjennom tildeling av prosjektskjønnsmidler. Forutsetningen for å motta denne støtten er at det utarbeides en prosjektrapport for at overføringsverdien og erfaringer som er høstet kan sikres slik at andre kommuner kan nyttiggjøre seg disse.

På denne siden har Fylkesmannen samlet et utvalg gode eksempler som kommuner kan bruke som idegrunnlag eller som informasjonsgrunnlag hvis de står i startgropen med lignende prosjekter.