Forvaltningsplaner for Måstadfjellet naturreservat og landskapsvernområde


Høyringsfrist 28. februar 2020 00:00

Måstadfjellet landskapsvernområde
Måstadfjellet landskapsvernområde

Frist for å gi uttalelse er 28. februar 2020

Hvordan berører forvaltningsplanene deg som bruker eller grunneier?

Planene sier noe om naturverdiene i verneområdene, hvilken aktivitet som foregår i dag og hva som er tillatt gjennom verneforskriftene. Et av vedleggene handler om besøksstrategi for verneområdene; hvilke plakater vi skal sette opp og hvor de skal stå. Kanskje det er noe vi ikke har fått med oss av dagens aktivitet eller kanskje du har noen innspill til hvordan vi skal informere om verneverdiene?

Hvor kan du lese forvaltningsplanene?

Utkast til forvaltningsplaner er elektroniske gjennom ny nettløsning fra Miljødirektoratet og kan leses her:

Høringsuttalelser kan leveres til oss enten som e-post eller post innen 28. februar 2020. Adressen er fmnopost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø.

I etterkant av høringen vil planene ferdigstilles og sendes Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Etter godkjenning er planene tilgjengelig gjennom nettløsningen fra Miljødirektoratet.