Prosjektmidler til universell utforming - 2019

Taktile ledelinjer
Taktile ledelinjer (Foto: Nicolas Tourrenc / Standard Norge)

Nå kan kommunene i Nordland søke om prosjektmidler for å øke kunnskap om universell utforming i sitt planarbeid. Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

Fylkesmannen inviterer kommuner til å søke om prosjektmidler til å utvikle plantemaet universell utforming i sin overordnede planlegging. Dette kan være for å

  • utvikle kommunesenteret med bedre universell utforming på byrom, tilrettelegging for gang- og sykkel samt kollektivknutepunkt
  • tilrettelegge friluftsområder og utfartsområder med universell utforming
  • gjennomføre en kartlegging av «Tilgjengelighet tettsted» og «Tilgjengelighet friluft» etter Statens Kartverks metodikk som kan inngå i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK)

Målet med tilskuddene er å bidra til å styrke universell utforming i planleggingen.

Målgruppen er små kommuner som er i gang med eller skal i gang med kommuneplanens arealdel eller kommunedelplaner som omfatter kommunesenterområdet. Søknaden kan også omfatte midler til opplæring og kursing av planleggere som skal brukes i planarbeidet.

Søknadssum er inntil 50 000,- per kommune. To eller flere kommuner kan gjerne gå sammen om et slikt arbeid. I så fall kan kostnader til reise og opphold for felles samling dekkes.

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, framdrift og organisering. Bruk gjerne prosjektmalen til Statens Kartverk for alle søknader https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Universell-utforming/prosjektstatus/

Frist 15. oktober 2019 – deretter løpende.

I tilsagnsbrevet stiller vi krav til rapportering både når det gjelder det faglige og til regnskapet.

Søknad sendes fmnopost(at)fylkesmannen.no og merkes med saksnummer 2019/5900.

 


Fakta om universell utforming:

Samfunnet må tilrettelegges med universelt utformede løsninger som kan brukes av alle uansett funksjonsevne, slik at spesialløsninger unngås. Hensynet til universell utforming må ivaretas i planarbeidet, og det kreves kunnskap og bevissthet om hvilken tilstand de fysiske omgivelser i dag har og hvilke muligheter man har til å forbedre disse.

Kravet om universell utforming omfatter alt av produkter, tjenester, bygg og fysiske omgivelser som kan få betydning for mennesket og muligheten til deltakelse, selvstendighet og sosialt liv.

Å få økt kunnskap om tilstanden i eksisterende frilufts- og tettstedsområder er et sentralt tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 -2019.

De fysiske omgivelsene skal utformes på en måte som er enkel og intuitive i bruk. Universelt utformede byrom, byggverk og transportårer som inviterer til bruk og sosialt liv vil komme alle til gode. Derfor er det viktig at kommunen gir hensynet til utforming særlig oppmerksomhet under planleggingen, og at kommunen har kunnskap og bevissthet om de forhold som er avgjørende.