Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap 765 post 62 for 2016

Frist: 1.februar 2016

 

Formål med tilskuddet: Tilskuddet skal bidra til en reell kapasitetsøkning i det samlede kommunale arbeidet på rusfeltet. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Hvem kan søke: Kommuner. Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor eller andre aktører.

For mer informasjon, regelverk og søknadsskjema se linken i høyremeny

Søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland