Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Fylkesmannen følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


13.01.2015

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2015

Nytt av året er at tilskuddordningen åpner for ansettelser av medarbeidere med brukererfaring og erfaringskonsulenter.

15.12.2014

Invitasjon til konferanse

Fylkesmannen i Nordland inviterer sammen med Nordlandssykehuset, NAV, Nordland fylkeskommune, RKK og kommunene til konferanse om folkehelse, rus og psykisk helse.

04.04.2014

Tilskudd til kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus og psykisk helsearbeid

Fylkesmannen i Nordland disponerer kr 300 000,- til kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen lokalt rus- og psykisk helsearbeid i kommunene.

31.01.2014

Tilskudd til psykologer i kommunene

Søknadsfrist er utvidet til 1 .november 2014

29.01.2014

Stimuleringstilskkudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

UTVIDET søknadsfrist 1. september  

27.01.2014

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet lyser ut midler til tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014.

23.10.2015

Brukerplan 2016

KoRus-Nord inviterer i samarbeid med Fylkesmannen alle kommuner i Nordland til opplæring i kartleggingsverktøy BrukerPlan.

18.10.2013

Rekrutteringstilskudd - psykologer

Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd» over kap 764.60. Søknadsfristen er utvidet til 10. desember 2013. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Søknader som kommer inn etter denne dato, vil bli overført og vurdert tidlig i 2014.   Søknader sendes Helsedirektoratet for videre behandling.

04.02.2013

Stabil årsverksinnsats innen psykisk helsearbeid i kommunene i 2011

Årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene opprettholdes stort sett på samme nivå nå som ved slutten av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008.​​​​​​​

30.05.2016

2.gangs kunngjøring av tilskudd til Psykologer

Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene kap 765.60 for 2016.Kontaktinformasjon

Yngve Osbak
75 53 15 79

Sita Grepp
75 53 16 58

Anne-Grethe Karlsson
75 53 15 24

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema