Tilskudd til kommunale tiltak i tilknytning til frisklivssentaler

Friskt
Friskt

Nå kan kommunene i Nordland søke om tilskudd til etablering av ny frisklivssentral, eller utvikling av eksisterende og tilskudd til utvikling av kommunale oppfølgingstjenester for personer med kroniske lidelser.

 

1. Tilskudd til etablering av ny eller utvikling av eksisterende frisklivssentral. Fylkesmannen i Nordland har kr 375 000 til fordeling og søknadsfristen er 20. august 2014. For sentraler som fikk tilskudd i fjor, må vi ha mottatt rapport for å kunne tildele nytt tilskudd.

2. Tilskudd til utvikling av kommunale oppfølgingstjenester for personer med kroniske lidelser. Fylkesmannen i Nordland har kr 1 155 000 til fordeling. Mål for denne ordningen er å stimulere kommunene til å utvikle modeller for samhandling som bidrar til mer integrert og tverrfaglig kommunalt forebyggings, oppfølgings- og behandlingstilbud til de store kronikergruppene. Se under relaterte lenker for nærmere om mål for ordningen og kriterier for tildeling.

Tilbud som ytes gjennom frisklivssentraler er definert som helsetjenster. Sentralen bør ha tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner ved hjelp av helsesamtale, fysisk aktivitet, kostholdsendring og hjelp til røykeslutt. Tilbudet kan også utvides til andre områder som risikofylt alkoholbruk, psykiske problemer og helsefremmende tilbud for barn og eldre. Søknaden må være underskrevet av rådmannen eller tilsvarende.

Søknader skal være forankret hos enhetsleder og må for begge tilskuddsordningene inneholde:

  • Opplysninger om tiltaket og formål med tiltak det søkes tilskudd til 
  • Budsjett med oversikt over kommunal egeninnsats og hvilke utgifter som søkes dekket hos Fylkesmannen
  • Navn på kontaktperson i kommunen og kontonummer for innbetaling og eventuelt referansenummer
  • Søknaden sendes til fmnopost@fylkesmannen.no eller pr post til
  • Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø
  • Merk søknad med vårt referansenr 14/3193
  • Fylkesmannen krever å få tilsendt regnskap for bruken av pengene innen 31.mars 2015. Dersom tilskuddet ikke brukes i samsvar med formålet, vil vi kreve pengene tilbake.