Statstilskudd og tilskudd til private kirkebygg for 2019

Viktig informasjon om statstilskudd og tilskudd til private kirkebygg til tros- og livssynssamfunn.

Søknad om statstilskudd

Fylkesmannen kommer ikke lenger til å videresende Kulturdepartementets rundskriv og kravskjema til samtlige tros- og livssynssamfunn i sitt ansvarsområde hvert år. Fra og med 2019 vil tros- og livssynssamfunnene dermed ikke få tilsendt noen form for påminnelse om kravfristen på begynnelsen av året.

Fast frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. (Faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag.) Kravet må være postlagt eller levert til Fylkesmannen senest den dagen fristen løper ut. Rekommandert postsending anbefales for tros- og livssynssamfunn som sender kravet i posten. Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende årsmelding og regnskap til Fylkesmannen er 10. april hvert år

Kravfristen kan ikke fravikes. Dette betyr at tros- og livssynssamfunn som ikke overholder fristen, vil få sitt krav om statstilskudd avvist. Avvises kravet om statstilskudd, vil tros- eller livssynssamfunnet heller ikke motta kommunale tilskudd. Hvert tros- eller livssynssamfunn bør innrette seg slik at sykdom, reisefravær, personalendringer, dataproblemer etc. ikke hindrer det i å overholde kravfristen.

Medlemslisten som skal legges ved kravet om tilskudd, skal kun inneholde fødselsnummer for personer som tilhørte tros- eller livssynssamfunnet den 1. januar i det aktuelle tilskuddsåret. Kravet om tilskudd kan dermed sendes eller leveres til Fylkesmannen allerede i januar.

Det er ikke lengre adgang til å levere medlemslister på papir, heller ikke for små samfunn. Nytt av året er at det heller ikke kan leveres medlemsliste på diskett. Medlemsliste må leveres på CD-ROM eller minnepinne.

Vi ber om at alle oversendelser, minnepinner, årsmeldinger og regnskap er tydelig merket med samfunnets navn og organisasjonsnummer.

Store avvik i krav og reelle medlemslister medfører ekstra tidsbruk, så vi ber om at samfunnene ser til at medlemmer som ikke lengre er i samfunnet fjernes fra listene før innsending.

Kulturdepartementets rundskriv V-1B/2017, som blant annet gir informasjon om hvordan tros- og livssynssamfunnene skal kreve tilskudd og om medlemslisten som skal legges ved kravet, er permanent tilgjengelig på Kulturdepartementets nettsider. Det samme er kravskjemaet som tros- og livssynssamfunnene skal benytte. Se lenke til Kulturdepartementets side om statstilskudd til høyre på denne siden.

Tilskudd til finansiering til private kirkebygg

Stortinget har bevilget 5 millioner kroner til tilskudd til private kirkebygg. Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg, med lavere egenfinansiering. Søknad sendes til Kulturdepartementet. Søknadsfrist er 15. juni 2019.

For rundskriv, retningslinjer og søknadsskjema - se lenke til Kulturdepartementets side om tilskudd til finansiering til private kirkebygg til høyre på denne siden.