Rundskriv om tilskudd til tros-og livssynssamfunn 2016

Fristen for å søke om statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er i 2016 satt til 10.mars.

Fristen er absolutt og krav om tilskudd mottatt etter dette tidspunkt vil derfor bli avvist.

Dokumentasjon som skal innsendes innen 10. mars er:

  • Kravskjema i utfylt stand. Organisasjonsnummer (tildeles av Brønnøysundregistrene) må være påført kravskjemaet.
  • Digital lesbar medlemsoversikt, dvs. CD-ROM eller minnepinne eller diskett, med fødselsnummer til alle medlemmene det kreves tilskudd for. Det er kun trossamfunn med færre enn 50 medlemmer som kan sende inn en maskinskrevet papirversjon av fødselsnumrene

Fristen er 10. april 2016 for å sende inn:

  • Årsmelding for 2015.
  • Årsregnskap for 2015. Regnskapet skal være revisorattestert dersom det statlige tilskuddet er over kr. 100 000,-, eller godkjent ved underskrift av trossamfunnets styre hvis tilskuddet er under kr. 100 000,-.

Rundskriv V-3B/2016 fra Kulturdepartementet inneholder ytterligere informasjon om tilskuddsordningen. Kravskjema og departementets rundskriv finner du under relaterte dokumenter til høyre.

Rundskriv med informasjon samt kravskjema er også sendt tros- og livssynssamfunnene.