Frist til å sende inn søknad om tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Nordland. Fristen for å innsende krav er 1. mars.

Fristen for å søke om statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke er 1. mars.

Fristen er absolutt og krav om tilskudd mottatt etter dette tidspunkt vil derfor bli avvist.

Dokumentasjon som skal innsendes innen 1. mars er:

  • Kravskjema i utfylt stand. Organisasjonsnummer (tildeles av Brønnøysundregistrene) må være påført kravskjemaet.
  • Digital lesbar medlemsoversikt, dvs. CD-ROM eller minnepinne eller diskett, med fødselsnummer til alle medlemmene det kreves tilskudd for. Det er ikke lengre anledning til å sende inn papirversjon, heller ikke for små samfunn

 

Fristen er 10. april 2018 for å sende inn:

  • Årsmelding for 2017.
  • Årsregnskap for 2017. Regnskapet skal være revisorattestert dersom det statlige tilskuddet er over kr. 100 000,-, eller godkjent ved underskrift av trossamfunnets styre hvis tilskuddet er under kr. 100 000,-.