Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2017

Fylkesmannen behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Nordland. Fristen for å innsende krav er 1. mars.

Fristen for å søke om statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. mars.

Fristen er absolutt og krav om tilskudd mottatt etter dette tidspunkt vil derfor bli avvist.

Dokumentasjon som skal innsendes innen 1. mars er:

  • Kravskjema i utfylt stand. Organisasjonsnummer (tildeles av Brønnøysundregistrene) må være påført kravskjemaet.
  • Digital lesbar medlemsoversikt, dvs. CD-ROM eller minnepinne eller diskett, med fødselsnummer til alle medlemmene det kreves tilskudd for. Det er kun trossamfunn med færre enn 50 medlemmer som kan sende inn en maskinskrevet papirversjon av fødselsnumrene

Fristen er 10. april 2017 for å sende inn:

  • Årsmelding for 2016.
  • Årsregnskap for 2016. Regnskapet skal være revisorattestert dersom det statlige tilskuddet er over kr. 100 000,-, eller godkjent ved underskrift av trossamfunnets styre hvis tilskuddet er under kr. 100 000,-.

Rundskriv med mer informasjon, samt kopi av kravskjema mv. vil bli sendt ut til tros- og livssynssamfunnene så fort Fylkesmannen har mottatt dette.