Introduksjonsordninga

Formålet med introduksjonsordninga er å gjere det lettare for grupper av nykomne innvandrarar å komme raskt ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjerande for deltaking i samfunnet og økonomisk sjølvstende.

Rett og plikt til opplæring

Mange nykomne innvandrarar som blir busette i ein norsk kommune, treng grunnleggjande kvalifisering. Dei har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Dei har også rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til saman 600 timar. Det er kommunane som har ansvaret for gjennomføringa av introduksjonsprogrammet og opplæringa i norsk og samfunnskunnskap.

Dei som deltek i introduksjonsprogrammet, har rett til introduksjonsstønad.

Kommunane får finansiert ordninga

Dei som kan få opplæring og støtte etter introduksjonslova, blir registrerte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). På bakgrunn av dei registrerte opplysningane kan kommunane søkje om tilskot til å gjennomføre opplæringa i norsk og samfunnskunnskap. Tilskotet blir rekna ut på grunnlag av kor mange personar i målgruppa for rett og plikt som er busette i kommunen, med tillegg for greidd norskprøve. I tillegg blir det gitt tilskot til norskopplæring for vaksne asylsøkjarar til dei kommunane som har asylmottak.

Fylkesmannens oppgåver

Det er Fylkesmannen som godkjenner søknadene i NIR, og som betaler ut tilskota.

Introduksjonslova inneheld fleire føresegner om enkeltpersonars rettar og plikter. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter desse føresegnene.

Fylkesmannen fører tilsyn med verksemda i kommunane og om dei oppfyller pliktene sine etter introduksjonslova.

Vis meir


14.02.2019

Rett og plikt til introduksjonsprogram ved innvilgelse av permanent opphold og norsk statsborgerskap

Ved permanent opphold og norsk statsborgerskap

07.02.2019

Fritak fra opplæring i samfunnskunnskap gis ikke på bakrunn av statsborgerprøven

For å kunne søke fritak fra rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap, må man ha bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap.Det er denne prøven som er utviklet i tråd med kravet som stilles i forskriften § 17 andre ledd, og som skal teste om deltakeren har nådd målene i læreplanen til faget. Eventuelt må personen oppfylle vilkårene i forskrifte § 3 tredje ledd, bokstav b eller c.  Det er ikke tilstrekkelig å ha bestått statsborgerprøven for å få fritak fra opplæringen i samfunnskunnskap.

29.01.2019

Avspasering i introduksjonsprogrammet

Avklaringer rundt avspasering i introduksjonsprogrammet

17.02.2016

Endringer i introduksjonsloven

Fra 1. januar 2016 ble det gjort endringer i introduksjonsloven som får konsekvenser for kommuner og innvandrere.