Tilskudd og økonomi

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger og økonomi tilknyttet flyktninger og asylsøkere.

Grunnskoleopplæring
Det gis tilskudd til opplæring til barn og unge asylsøkere som søker opphold i Norge. Tilskuddet administreres av oss (fra KD), og det er kommunene/fylkeskommunen som søker. Det er to søknadsrunder i året, og det søkes etterskuddsvis. Tilskuddet gjelder for dem som bor på mottak eller omsorgssentre, asylsøkere som bor privat, og gjelder til de fyller 18/ ut skoleåret de fyller 18 år.

  • Tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere i mottak (kr 8043 per barn/ungdom per måned)
  • Tilskudd til grunnskoleopplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre (kr 17 503 per barn/ungdom per måned)
  • Videregående opplæring av barn og unge asylsøkere i mottak og omsorgssentre (kr 18 494 per barn per måned)
  • Videregående opplæring for de som søker familiegjenforening (kr 18 494 per barn per måned).

Kontaktperson er Marit Helness som har ansvaret for tilskudd til grunnskoleopplæring.


Norskopplæring
Asylsøkere over 16 år kan også få inntil 250 timer norskopplæring, etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kommunene kan søke tilskudd om dette gjennom Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR). Tilskuddet administreres av IMDi, og er omtalt i IMDIs rundskriv 4/2015. Satsen i år er kr 18 200 per asylsøker. Det er vertskommunen for mottaket som får tilskuddet, og dersom kommunen søker om tilskudd må alle i målgruppen få tilbud om norskopplæring.

For asylsøkere over 16 år kan voksenopplæringen i kommunen tilby både grunnskoleopplæring og norskopplæring.

Kontaktperson er Marit Helness som har ansvaret for tilskudd til norskopplæring.