Opplæring

Her finner du informasjon om flyktninger og asylsøkeres rett til barnehageplass, grunnskoleopplæring og norskopplæring.

Barnehage – rett på barnehageplass?

Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass etter barnehageloven. Barna har rett til barnehageplass først når barnet og foreldrene har fått opphold og er varig bosatt i en kommune (barnehageloven § 12a). Da har disse barna rett på plass, på lik linje med andre barn i kommunen. Det innebærer at selv om familien og barna har fått oppholdstillatelse, vil barna ikke ha rett på barnehageplass så lenge de bor i mottak.

Det skal gis tilbud til barn som bor i mottak fra de er 2 år og frem til skolealder, et tilrettelagt tilbud 3 t per ukedag. Det er UDI som har lagt dette inn i kravspesifikasjonen til mottakene. Det er derimot ikke noe fullverdig barnehagetilbud.

UDI gir et tilskudd til barnehage som tilbyr barnehageplass til asylsøkerbarn i alderen 4-5 år. Utgangspunktet er at barn skal få en så god barndom som mulig, og det er ingenting i veien for at kommunene kan tilby barnehageplass til alle barn som bor på mottak– og flere kommuner i Norge gjør det. Som Redd Barna og Barneombudet med flere påpeker; det viktigste er å gi disse barna en så god barndom som mulig. De er først og fremst barn, ikke asylsøkere.

Monja Myreng er kontaktperson hos Fylkesmannen.

Grunnskoleopplæring

Når det gjelder opplæring er det annerledes. Barn og unge i grunnskolealder (6-15 år) har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Opplæringsloven (§ 2-1) slår fast at dersom det er sannsynlig at barnet skal være mer enn 3 mnd i Norge, så har barnet rett på grunnskoleopplæring. Etter 3 mnd er det en plikt til grunnskoleopplæring. Det vil si at alle barn enten de er her som asylsøker, flyktninger, illegalt – har rett på opplæring om det er sannsynlig at de skal være mer enn 3 mnd – hvilket er sannsynlig for de fleste vi snakker om.

Når de går på skole vil de kunne ha krav på særskilt språkopplæring (§2-8), med særskilt norsk, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Det er mulig å organisere nyankomne i innføringsgrupper/ mottaksklasser. De har også krav på eks. spesialundervisning som andre elever, dersom de har behov for det.

Er barnet over skolepliktig aldre (16 år), er det ingen plikt til grunnskoleopplæring. Men, unge asylsøkere mellom 16-18 år som har behov for grunnskoleopplæring har rett til det (oppll. § 4A-1 grunnskoleopplæring for voksne). Unge asylsøkere kan også ha rett til videregående opplæring (oppll: §3-1, 12. ledd).

Utdanningsdirektoratet har egen samleside for minoritetsspråklige elever, her kan dere finne mye nyttig informasjon, både om regelverk og praktiske råd  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har også gode hjemmesider dere bør kjenne til. Se relaterte lenker.

Det gis tilskudd til opplæring til barn og unge asylsøkere som søker opphold i Norge. Tilskuddet administreres av oss (fra KD), og det er kommunene/fylkeskommunen som søker. Det er to søknadsrunder i året, og det søkes etterskuddsvis. Tilskuddet gjelder for dem som bor på mottak eller omsorgssentre, asylsøkere som bor privat, og gjelder til de fyller 18/ ut skoleåret de fyller 18 år.

  • Tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere i mottak (kr 8246,- per barn/ungdom per måned)
  • Tilskudd til grunnskoleopplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre (kr 18 010,- per barn/ungdom per måned)
  • Videregående opplæring av barn og unge asylsøkere i mottak og omsorgssentre (kr 19 031,- per barn per måned)
  • Videregående opplæring for de som søker familiegjenforening (kr 19 031,- per barn per måned).

Kontaktperson er Trine Krokstrand som har ansvaret for tilskudd grunnskoleopplæring og norskopplæring. Du kan lese mer om tilskuddet under relaterte lenker.

Norskopplæring

Asylsøkere over 16 år kan også få inntil 175 timer norskopplæring, etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kommunene kan søke tilskudd om dette gjennom Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR). Tilskuddet administreres av IMDi, og er omtalt i IMDIs rundskriv 4/2015. Satsen i år er kr 18 200 per asylsøker. Det er vertskommunen for mottaket som får tilskuddet, og dersom kommunen søker om tilskudd må alle i målgruppen få tilbud om norskopplæring.

For asylsøkere over 16 år kan voksenopplæringen i kommunen tilby både grunnskoleopplæring og norskopplæring.