Ønsker du å bli representant?

Fylkesmannen i Nordland søker representanter til enslige mindreårige asylsøkere. En representant ivaretar den mindreåriges juridiske interesser og andre forhold som er tillagt foreldreansvaret.

Hva er en representant?

En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. En representant har ikke den daglige omsorgen, men skal påse at barnet blir ivaretatt av den instans som er ansvarlig for å tilby dette. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Herunder delta på samtaler med utlendingsmyndighetene, påse at barnet får rett til skole, helsetjenester og andre rettigheter barnet har krav på. En representant utøver partsrettigheter på barnets vegne.

Vervet krever at du er et medmenneske, samtidig som du skal påse at rettighetene blir ivaretatt. En slik rolle krever mye av den enkelte. Det er derfor ikke alle som passer til å påta seg slike oppdrag. Det er også mange andre måter man kan hjelpe mindreårige asylsøkere og flyktninger. Blant annet ved: aktivitetstilbud, integrering i lokalsamfunnet, leksehjelp, klær og leker. Du bør derfor tenke nøye igjennom om du  ønsker å bidra på akkurat denne måten.

Representantens rolle

Representantens sentrale oppgave er å sørge for at barnets behov og interesser blir hørt og ivaretatt, særlig med hensyn til:

  • Samtaler med myndighetene
  • Kartlegginger av behov
  • Helse
  • Skole
  • Omsorg og trygghet
  • Representanten har taushetsplikt om barnets personlige forhold.

Mer informasjon om det å være representant finner du på nettsidene til Vergeforeningen og Norsk folkehjelp. Lenke til veileder for verger (Vergeforeningen) og vergehåndboka (Norsk folkehjelp) finner du til høyre.

Krav for å bli representant

  • Du må gjennomføre opplæring og ha en samtale med oss.
  • Du bør oppgi din kapasitet og planlagt utilgjengelighet for å påta deg oppdrag, for eksempel ferieavvikling.
  • Du må levere en politiattest og det gjennomføres en kredittvurdering.
  • Hvis du blir godkjent, er du pliktig til å delta på oppfølgingskurs. 

Saksbehandlingstid

Det kommer daglig et stort antall enslige mindreårige asylsøkere. Det er derfor viktig for Fylkesmannen å sikre at vi har tilstrekkelig med representanter til enhver tid. Vi må på grunn av ressurser først prioritere søknader fra personer med stor kapasitet og få andre forpliktelser på dagtid. 

Dersom du har søkt om å være representant, ber vi deg om å være litt tålmodig før du spør oss om status i din søknad. Vi vil sende ut informasjon så snart som mulig.

For ordensskyld opplyser vi om at prognosene tilsier et fortsatt rekrutteringsbehov.

Søk om å bli representant

Søknad om å bli representant registreres elektronisk i Altinn  eller på skjema som du kan skrive ut og sende til oss. 

Postadressen vår er
Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10
8002 Bodø

E-postadresse
fmnoema@fylkesmannen.no