Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

En enslig mindreårig asylsøker (EMA) er et barn under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl) i Norge.

Fylkesmannen i det fylket barnet til enhver tid oppholder seg oppnevner representant for barnet. Representant (tidligere kalt «verge») er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk. EMA over 15 år bor normalt på mottak for enslige mindreårige, EM-mottak. EMA under 15 år er under barnevernets omsorg og bor normalt på omsorgssenter. 

Når asylsøknaden er behandlet og en enslig mindreårig eventuelt har fått opphold som flyktning, skal han/hun bosettes i en kommune i Norge. Det er Bufdir som har ansvaret for å bosette de enslige mindreårige under 15 år som får innvilget oppholdstillatelse, mens IMDi har ansvaret for å bosette de mellom 15 og 18 år. Ved innvilgelse av en slik oppholdstillatelse skal fylkesmannen oppnevne en verge for den mindreårige etter vergemålsloven § 16.

15.04.2016

Informasjon fra IMDI

IMDI skriver på sine nettsider at det er for få bosettingsklare flyktninger nå, men at antallet vil øke. Antallet flyktninger som venter på å få tildelt en kommune har vært lavt i starten av året. Dette vil ifølge nye prognoser endre seg gradvis i perioden fra mars til juni.   

11.02.2016

Informasjonsbrev fra UDI

Informasjonsbrev fra UDI som omhandler spørsmål om forventet saksbehandlingstid, ventetid, aldersundersøkelser og flytting mellom mottak. Link til høyre på siden.

20.01.2016

Informasjonsmøte i Narvik


12.01.2016

Informasjonsmøte 2. februar på Herøy

Fylkesmannen rekrutterer representanter til enslige mindreårige asylsøkere i Herøy.

11.01.2016

Informasjonsmøte 19. januar i Tjongsfjord

Fylkesmannen rekrutterer representanter til enslige mindreårige asylsøkere i Tjongsfjorden.

18.12.2015

Retningslinjer - barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land

Stadig flere barn i Norge har tilknytning til andre land, for eksempel ved utenlandsk statsborgerskap eller ved foreldre eller annen familie i utlandet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har utarbeidet et nytt rundskriv om hvordan kommunene kan håndtere barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land.

18.12.2015

Ekteskap hvor den ene part er mindreårig

I Norge anerkjennes i utgangspunktet utenlandske ekteskap som er gyldig inngått i vigselslandet. Et utenlandsk ekteskap anerkjennes likevel ikke her i landet dersom dette åpenbart ville virke støtende på norsk rettsorden (ordre public). 

18.12.2015

Mindreårige som har barn eller er gravide

Når et barn kommer til Norge i følge med et eget barn, eller er gravid, skal det sendes en bekymringsmelding til den lokale barneverntjenesten så snart forholdet er avdekket.

14.12.2015

Fylkesmannen rekrutterer representanter til enslige mindreårige asylsøkere

Inviterer til informasjonsmøter på Mo i Rana 9. desember og på Fauske 16. desember.

07.12.2015

Informasjonsmøte på Fauske

Fylkesmannen rekrutterer representanter til enslige mindreårige asylsøkere på Fauske.

Fleire nyhende