Spesialundervisning for voksne med særlige behov

Tall Fylkesmannen har gjennomgått viser at det har vært en betydelig nedgang i antall personer med vedtak om spesialundervisning for voksne i Nordland etter 2011. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger for å mestre samfunnet og dagliglivet.

Spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven § 4A-2 andre ledd gjelder for voksne som har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. Dette kan eksempelvis være aktuelt for voksne med psykisk utviklingshemming, autisme eller ulike syndromer, eller for voksne som opplever funksjonstap etter sykdom eller ulykke. Grunnleggende ferdigheter betyr i denne sammenheng ADL-trening, grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og lignende. For å avgjøre om den voksne har et særlig behov for opplæring må PPT utarbeide sakkyndig vurdering og gi en vurdering og tilråding i tråd med opplæringsloven § 5-3.

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at antall elever med vedtak hjemlet i 4A-2 er redusert siden 2011. Det er bekymringsfullt, og vi stiller spørsmål ved om retten – som utløses etter søknad – er godt nok kjent i kommunene. Gjennomgang av flere kommuners nettsteder viser at det kan være vanskelig å finne aktuell informasjon om temaet, med mindre en vet helt eksakt hva en er ute etter. Dersom retten til opplæring skal være reell, må innbyggerne kjenne til retten.

Store variasjoner i fylket

Det er store variasjoner mellom kommunene hva angår tilbud om spesialundervisning for voksne. I Nordland som helhet har det vært en reduksjon i antall voksne med rett til spesialundervisning fra 152 skoleåret 2010/11 til 61 skoleåret 2018/19. En av de største kommunene i Nordland hadde i 2010/11 nærmere seksti voksne med vedtak om spesialundervisning etter § 4A-2. Året etter var tallet redusert til 21. Etter 2012 har det i denne kommunen maksimalt vært registrert et slikt vedtak i året; noen år har det ikke vært vedtak overhodet. Hva nedgangen skyldes er uklart, men det er neppe slik at voksne med behov for opplæring etter § 4A-2 ikke lenger finnes.

Bildet er ikke entydig negativt. Et fåtall av kommunene i Nordland viser motsatt tendens, med økning i antall vedtak. En av de store kommunene har for eksempel hatt en økning i antall vedtak om spesialundervisning for voksne, med ingen vedtak i 2010/11 til tjue vedtak i 2018/19. Hovedtendensen er imidlertid reduksjon i antall vedtak, og det er grunnen til at vi stiller spørsmål ved om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger og kan ha rett til.

Kommunenes veiledningsplikt

Lett tilgjengelig informasjon er en forutsetning for at voksne skal få retten til grunnskoleopplæring og spesialundervisning etter §§ 4A-1 og 4A-2 oppfylt. Det påligger kommunene en veiledningsplikt hjemlet i forvaltningsloven § 11, og vi oppfordrer kommunene til å styrke informasjonsarbeidet rundt dette temaet. Uten informasjon om retten til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne, vil ikke aktuelle voksne med særlige behov søke om slik opplæring.

Vilkår og vurdering av disse

Retten til spesialundervisning for voksne er knyttet til grunnskoleopplæring for voksne. Grunnskoleopplæring for voksne er regulert av opplæringsloven § 4A-1; spesialundervisningen av § 4A-2. Grunnskoleopplæring for voksne kan være aktuelt for personer som har behov for fornyet opplæring på grunn av sykdom eller skade, fordi den tidligere grunnskoleopplæringen var mangelfull, eller av andre grunner. Retten til grunnskoleopplæring utløses etter søknad, og forutsetter at den voksne oppfyller følgende vilkår:

  • er over opplæringspliktig alder
  • ikke har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
  • har lovlig opphold i Norge
  • trenger grunnskoleopplæring

De tre første vilkårene er absolutte, mens det siste – hvorvidt personen trenger opplæring – vurderes utfra skjønn. Når de tre første vilkårene er oppfylt, må det vurderes konkret om søkeren faktisk har behov for grunnskoleopplæring. I vurderinga av søkerens behov vil retten til grunnskoleopplæring avklares, og en må avklare hvilket opplæringstilbud som skal gis. Her må også retten til spesialundervisning etter § 4A-2 andre ledd vurderes særskilt.

To grunnlag for rett til spesialundervisning for voksne

Vi gjør oppmerksom på at det er to alternative grunnlag for rett til spesialundervisning for voksne. Det ene er hjemlet i § 4A-2 første ledd; det andre i § 4A-2 andre ledd. Det er det siste grunnlaget vi har behandlet i teksten her. Grunnlaget etter første ledd er for de som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Denne gruppen er ikke tema her.