Tilbud om tospråklig opplæring i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinnsnivå

NAFO gjennomfører skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 et pilotprosjekt med nettbasert undervisningstilbud som supplement til vanlig undervisning. Elevene kan få støtte på språkene norsk, arabisk, tigrinja og somali.

I prosjektet Fleksibel opplæring kan elever/deltakere få tospråklig fagopplæring med lærere som snakker arabisk, somali og tigrinja på nett. Elevene/deltakerne får også tilgang til en læringsplattform med ressurser på norsk og morsmål. NAFO søker nå skoler som vil delta skoleåret 2019/2020.

Tilbudet er for:

  • Elever i ungdomsskolen med vedtak om særskilt språkopplæring
  • Elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasser
  • Deltakere i grunnskole for voksne som jobber med emner i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn 

Skoler kan søke om å delta i prosjektet på ett eller flere språk. Elever i ungdomsskolen prioriteres.

Søknadsfrist er 10. mai for deltakelse i piloteringen skoleåret 2019/2020.

I Fleksibel opplæring får elevene/deltakerne tospråklig fagopplæring på nett i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn på arabisk, somali og tigrinja. Prosjektet er et tilbud i tillegg til ordinær undervisning, og det er den lokale læreren som har det faglige ansvaret. Prosjektet startet opp i januar 2017 som et utviklingsprosjekt, og det ble videreført som en pilot i skoleårene 2018/19 og 2019/20.