Intensiv opplæring for elever på 1. til 4. trinn

Fra 1. august 2018 har skolene plikt til å tilby intensiv opplæring for elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.

Opplæringslovens nye § 1-4 trådte i kraft 1. august. Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når problemet oppstår, slik at problemet ikke skal få mulighet til å utvikle seg videre. 

Skolens plikt utløses når en elev står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, og det skal være lav terskel for å følge opp elevene. Elevene skal følges opp til de når forventet progresjon.

Intensiv opplæring er ikke spesialundervisning, og krever ikke sakkyndig vurdering eller enkeltvedtak. Selv om intensiv opplæring er en plikt for skolen, er det ikke en rettighet for eleven. Elever som ikke har utbytte av ordinær og intensiv opplæring har krav på spesialundervisning. Dersom tilpasningene er så omfattende at det krever avvik fra kompetansemål, vil det også være nødvendig med spesialundervisning.

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder som gir mer utfyllende beskrivelse av skolens plikt til intensiv opplæring.