Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak

Hvilket rettslig grunnlag har vi for å bruke skolemiljøtiltak som klassebytte, frimerke eller fotfølging?

Hvilket handlingsrom har skolen, Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet i skolemiljøsaker?

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål fra Utdanningsdirektoratet om hjemmelsgrunnlaget for tiltakene klassebytte og ulike skjermingstiltak.

Du finner svarbrevet under relaterte dokumenter.