Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Vis meir


24.01.2019

Tilskudd til svømming i barnehage 2019

Tilskuddet skal bidra til at barn i alderen 4-6 år i barnehage, får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

09.11.2018

Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4


07.10.2018

Bli med på foreldreundersøkelsen i barnehagen

Fra 1. november kan barnehager invitere foreldre til å svare på foreldreundersøkelsen.

18.09.2018

Nordland har fått eget mobbeombud!


10.09.2018

God veiledning gir tryggere nyutdannede barnehagelærere


08.08.2018

Plikt til samarbeid om overgangen barnehage - skole

Fra 1. august får skolene en lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene om overgangen barnehage - skole.

02.08.2018

Nå får flere barn rett til gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august vil om lag 6 500 flere barn få rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette er bare en av flere regler som trer i kraft i barnehagene fra august.

04.04.2018

Utlysing av kompetansemidlar ikke - kommunale barnehageeiere

Kompetansemidlar ikke - kommunale barnehageeiere - Nasjonalt prøveprosjekt 2018 Søknadsfrist 4. mai 2018.

27.02.2018

Regional samling inkluderende barnehage- og skolemiljø


06.02.2018

Samefolkets dag 2018