Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Vis meir


07.02.2020

Tilskudd til svømming i barnehage 2020

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann.

29.11.2019

Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?


28.11.2019

Webinar BASIL

Vi gjennomførte Wbinar om BASIL 27. november 2019.

18.11.2019

Barnehage- og skolemiljø - nye puljer!


08.11.2019

Tett på!

Regjeringen presenterte idag stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

01.11.2019

Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har sendt ut en foreldreundersøkelse for å få foreldre og foresatte til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.  

01.10.2019

IBSM pulje 3 - andre regionale samling


16.09.2019

Regional fagsamling barnehage høst 2019


06.09.2019

Utlysning av kompetansemidler 2019

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2019-2020

14.08.2019

Nytt til barnehage- og skolestart 2019