Tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tilskuddsordningen "styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten" er utlyst.

Det er for 2019 satt av 426 mill. til denne tilskuddsordningen, hvorav 40 mill. er øremerket til styrking av jordmortjenesten i kommunen.

Det er forbehold om endringer ved Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Søknadsfristen er 14. januar.

Nytt i regelverket er at søknader fra kommuner som tilbyr praksisplasser til helsesykepleier og jordmor under utdanning, vil bli prioritert.

Tidligere prioritering av søknader fra kommuner som har benyttet de frie midlene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og/eller som har betydelige levekårsutfordringer, videreføres.

Helsedirektoratet har utarbeidet en søknadsveiledning som, sammen med regelverket, må leses nøye før søknaden fylles ut. Informasjon om tilskuddet finner du på Helsedirektoratet.no.

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-og-utvikling-av-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Søknadsfrist:
14.01.2019 00:00:00
Målgruppe:
.
Ansvarleg:
Janne Oftedal og Siv-Lise Bendixen Stærk, avd. barne- og ungdomshelse. E-post: janne.oftedal@helsedir.no og sivlise.staerk@helsedir.no
Kven kan søkje:
Kommunar