Tilskot til etablering av tilbod til born, unge og vaksne med behov for langvarige og samansette tenester

Mål for ordninga er å styrke tenestebehovet til personar mad langvarige og samansette tenestebehov gjennom å etablere heilskaplege og verksame tenester frå ulike nivå og sektorar. Dette gjeld både born, unge og vaksne.

Fylkesmannen forvaltar tilskotsordninga på vegne av Helsedirektoratet.

Målgruppe for tilskotsordninga er born, unge og vaksne med psykiske/rusrelaterte problem og lidingar som har for utredning, behandling, oppfølging og støtte og som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vaskar.

Tilskotsordninga er delt mellom tilbod til vaksne og til barn og unge, med forskjellige søknadsskjema og regelverk.

Lenke til helsedirektoratet sine heimesider, med søknadsskjema og regelverk finn det i høgremenyen.

Søknadsfrist:
01.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommunane i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Helseføretak (gjeld ACT/FACT)
Ansvarleg:
Helse og sosialavdelinga
Kven kan søkje:
Kommunane i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Helseføretak (gjeld ACT/FACT)
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 00:00:00