Tilskot til truga naturtypar

Tilskotsordninga skal medverke til å ta vare på utvalte naturtypar etter naturmangfaldlova kap. V, og truga naturtypar, jf definisjonen av truga naturtypar i Norsk rødliste for naturtyper. Søknader til ordninga skal fremjast elektronisk via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter innan 15. januar 2016.

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T1-2015 frå Klima- og miljødepartementet.