Tilskot til verdiskaping basert på naturarven

Tilskotsordninga skal medverke til at verneområda og andre verdifulle naturområde blir ein del av ei brei verdiskaping som har langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling.

Søknader til ordningane må fremjast elektronisk via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem.

Søknadsfristen er  15. januar 2016.

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T1-2015 frå Klima- og miljødepartementet.