Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kunngjeringar


Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og romsdal.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 15.02.2013

05.01.2021

Sibelco Nordic får løyve til tiltak i sjø ved Åheim

Verksemda får løyve til å sprenge og mudre vekk om lag 6 300 m3 massar på sjøbotnen ved kaia ved anlegget sitt i Vanylven kommune.


30.11.2020

Endra løyve for Salmon Evolution AS

Fylkesmannen har etter søknad endra løyvet til Salmon Evolution til tunnelarbeid. Løyvet omfattar no nytting av tunnelmassar til avretting på tunnelbotnen.


09.11.2020

Salmon Evolution AS får mellombels løyve til utslepp

Løyvet gjeld utslepp i anleggsfasen i tilknyting til arbeid med utsleppstunnel på Indre Harøy, Hustadvika kommune.


26.10.2020

Hofseth Aqua AS får endring av løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har den 23.10.2020 endra Hofseth Aqua AS sitt løyve etter forureiningslova.


20.10.2020

Løyve til utfylling i sjø ved Lepsøya

Møre og Romsdal fylkeskommune får løyve etter forureiningslova til utfylling mellom Lepsøya og Lausundholmen i Ålesund kommune.


07.10.2020

Hustadvika kommune får løyve til utfylling i sjø

Dei skal fylle ut eit område på om lag 16 802 kvadratmeter ved Indre Harøya/Vestadvika industriområde.


22.09.2020

Elementpartner AS får løyve til utfylling ved Åndalsnes

Dei skal fylle ut ved eigedomen 27/717 i Rauma kommune for å utvide industriområdet.


09.09.2020

Løyve til tiltak i sjø i Giske kommune

Giske kommune får løyve etter forureiningslova til mudring i Gjøsundet og til deponering og utfylling med muddermassar ved Gjøsundneset industriområde.


07.09.2020

Løyve til utfylling i Breivika, Ålesund kommune

Breivika Industrivei 41 AS får løyve etter forureiningslova til å fylle ut i sjø ved Breivika Industriveg 7-11 og 41 for å utvide industriarealet i området.


01.09.2020

Vikomar AS får løyve til utfylling

Løyvet opnar for utfylling av eit areal på om lag 1 500 kvadratmeter ved gnr. 7 bnr. 11 ved Harøysundet i Hustadvika kommune.