Kunngjeringar

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og romsdal.

01.04.2020

Fiskerstrand Verft får løyve til utfylling i sjø

Dei skal fylle ut med om lag 1 000 m3 massar som fyrste ledd av ei planlagd utviding av kaiområdet.  

09.03.2020

Øylaks AS har fått nytt mellombels løyve

Øylaks AS har fått nytt mellombels løyve etter forureiningslova til oppdrett av laks, aure og sjøaure på lokalitet Ny-Hellaren i Molde kommune.

28.02.2020

Løyve til utfylling i Molde ("Sjøfronten 2")

Molde kommune får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen med gnr. 24 bnr. 933 i Molde i tilknyting til prosjektet "Sjøfronten 2".

14.02.2020

Tine Meieriet Elnesvågen får endra løyve

TINE Meieriet Elnesvågen har 14.02.20 fått innvilga endring av sitt utsleppsløyve etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for sitt anlegg i Hustadvika kommune.

12.02.2020

Løyve til utfylling i sjø i Skarbøvik, Ålesund

Epax Norway AS får løyve etter forureiningslova til utfylling ved eigedomen 119/148.

12.11.2019

Løyve til masselager på Øye i Norddal

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til utslepp i tilknyting til lager for steinmassar ved Øye.

05.11.2019

Løyve til utfylling ved Molde ferjekai

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til å fylle ut med massar i sjøen for å vedlikehalde kaia og hindre utvasking og undergraving.

08.10.2019

Endra løyve for Tafjord Kraftvarme AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 08.10.2019 endra løyvet til Tafjord Kraftvarme sitt anlegg i Ålesund kommune.

30.09.2019

Løyve til tiltak ved Follsjødammen

Statkraft Energi AS får løyve til utslepp i tilknyting til arbeid med tunnel og kanal for flaumvatn ved Follsjødammen på grensa mellom kommunane Surnadal og Rindal.

03.09.2019

Løyve til mudring i Aure

Fylkesmannen gjev løyve til mudring ved båtanlegg ved Leira i Aure kommune, gnr. 216 bnr. 94.

Fleire nyhende