Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


10.06.2020

Stans i mottak av avfall ved Miljøservice Eide AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 10. juni 2020 vedtatt at Miljøservice Eide AS i Hustadvika kommune ikkje kan ta imot avfall i sitt anlegg med adresse Torvvegen 34, 6490 Eide.

17.06.2019

Lagar du bål av avfall?

I samband med feiring av sankthansaftan er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel då å sette fyr på avfallet sitt. Dei tenker kanskje at det ikkje er så nøye med kva som skjer med deira «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadeleg og ulovleg.

26.04.2019

Strandryddeuka 2019

Strandryddeuka 2019 er frå 29. april til 5. mai. Mange skal ut for å gjere ein stor innsats for miljøet. Då er det viktig at vi også tar omsyn til fuglane som hekker i området.

03.05.2018

Forsøpling og open brenning - tilsyn med kommunane

Fylkesmannen har ført tilsyn med kommunane som miljøvernmyndigheit når det gjeld forsøpling og open brenning. Tilsynet omfatta alle kommunane i Møre og Romsdal. Resultata viser at mange kommunar manglar tilstrekkeleg kartlegging av ulovleg avfallshandtering i kommunen. I tillegg manglar dei gjerne mål og handlingsplan for dette fagfeltet. Forsøpling er eit viktig satsingsområde i 2018, seier fylkesmann Lodve Solholm.

07.02.2018

Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling

No kan frivillige organisasjonar, foreningar, private og offentlege foretak søke om pengar til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten.Tilskotsordninga for opprydding er i år på 80 millionar kroner.

04.01.2018

Årsrapport til Fylkesmannen for avfallsverksemder

Avfallsverksemder må levere årsrapport til Fylkesmannen. Fristen for innsending er 1. mars 2018. Du finn skjema og meir informasjon i denne artikkelen.

18.09.2017

Brenning av bygningar

Det hender at kommunar og privatpersonar ønskjer å kvitte seg med bygningar ved å brenne dei. Skjer dette, vil det føre til forureining av luft og grunn.

03.07.2017

Tilsyn med kommunane - forsøpling og brenning

Fylkesmannen gjennomfører no tilsyn med kommunane i Møre og Romsdal. Tema for tilsynet er kommunen som myndigheit for forsøpling og open brenning. Tilsyna blir gjennomførte som brevkontrollar med alle kommunane i fylket.

20.06.2017

Ikkje brenn avfall på sankthansbålet!

Bålbrenning er kjekt og spesielt på sankthansaften. Like kjekt er det ikkje når søppel i bålet kan gjere røyken giftig og gjere at miljøgifter frå oska sig ned i grunn og ut i vatn. Ta ansvar for kva du legg på bålet!

09.05.2017

Miniseminar om bygg- og anleggsavfall

Fylkesmannen inviterer til miniseminar om bygg- og anleggsavfall i samarbeid med Avfallsforum Møre og Romsdal og NHP-nettverket, i Molde 31. mai. Målgruppen for dette miniseminaret er aktører i bygg- og anleggsnæringen samt avfallsbransjen. Målet er å øke forståelse for forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall samt økt gjenvinning og gjenbruk.

Fleire nyhende