Håndbok «Jordmassar – frå problem til ressurs. Ta vare på matjorda»

Ny handbok skal bidra til at matjorda blir tatt vare på i tilfelle areal blir omdisponert til andre føremål enn jordbruk. På den måten kan jordressursen oppretthaldast, slik at den kan brukast til matproduksjon i framtida også.

Les heile saka og last ned handboka på jordvernsida