Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


13.09.2019

Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019

Søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet. Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

13.09.2019

Invitasjon - Søk om tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Hjørundfjorden og Norangsdalen

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen . Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

10.09.2019

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2019/2020

Det kan fellast inntil 5 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar i dag 10. september.

09.07.2019

Søk om tilskot til tiltak i det utvalde kulturlandskapet Alnes - 2.gongs utlysing 2019

For 2019 har det utvalde kulturlandskapet Alnes fått tildelt kr 450 000,- i tilskotsmidlar. Første søknadsrunde hadde frist 2. juni 2019, og da fekk vi inn søknadar som svarar til kr 280 000,-. Det betyr at det er att kr 170 000,- på årets ramme. Dei resterande midla blir nå lyst ut på nytt. Fristen for å søkje er 12. august 2019.

27.06.2019

Klimasatsmidlar til Ørsta kommune

Kan ein byggje ein klimavennleg skule i tre der ein veit det er utfordringar kring skred? Eller må ein byggje eit «fort» i betong?

14.06.2019

Nyttig feltkurs om klassifisering av arealtilstand

Tilstanden på jordbruksareal er viktig for fleire brukargrupper, og kommunen har ansvaret for å holde kartet ved like.  Engasjerte og kunnskapshungrige saksbehandlarar frå 13 kommunar deltok på feltkurs om klassifisering av arealtilstand i Vestnes 13. juni.

07.06.2019

Vern om trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Straks startar slåtten, og kanskje har du trua fugleartar hekkande i enga. Sjå etter fuglar som hekkar i jordbrukslandskapet, i enga. Fleire av desse fugleartane er i tilbakegang. Dette gjeld m.a. åkerrikse, storspove og vipe - du kan bidra til å redde dei.

23.05.2019

Revidert regionalt miljøprogram 2019-2022

Revidert regionalt miljøprogram er revidert, og skal gjelde for perioden 2019 – 2022. Programmet vidarefører i stor grad tidlegare miljøtiltak, men inneheld også viktige endringar.

20.05.2019

Mat og kultur i det vestnorske fjordlandskapet til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. 20 verksemder frå regionen vert plukka ut til å delta på messa. Er di verksemd ei av dei?

15.05.2019

Fylkesnytt nr 2/2019 frå Møre og Romsdal

Les om den høge hjortebestanden som utfordring for landbruksnæringa i fylket, aksjon for innsamling av mekanisk avfall for gjenvinning, Tine si rådgjeving retta mot mjølkeprodusentar om å tenkje langsiktig, og arrangementet MR mat ein arena der lokalmatnæringa møtes.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel