Konferanse - Handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep

Dato:
23. januar 2020 09:00 - 16:30
Stad:
Scandic Parken, Ålesund
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med fleire
Målgruppe:
Leiarar og tenesteytarar i kommunen, tilsette i skulen og dag/aktivitetstilbod. Fastlegar, helsesjukepleiarar, studentar, 2. linjetenester, brukarorganisasjonar og andre interesserte.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med Politiet, Statens barnehus og Helse Møre og Romsdal HF v/seksjon for spesialisert habilitering til konferanse om handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep

Tid: 23. januar 2020

Stad: Scandic Parken, Ålesund

Menneske med utviklingshemming utgjer ei særlig risikogruppe knytt til seksuelle overgrep. Trass dette er det få overgrepssaker som blir melde til politiet. Vi som arrangerer konferansen har erfart at dette er saker som er utfordrande å identifisere, stå i og handtere. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidd regningslinjene "handtering av seksuelle overgrep mot vaksne med utviklingshemming". Desse regningslinjene rettar seg primært til deg som arbeider med vaksne personar med utviklingshemming. Retningslinjene er også aktuelle for fagpersonar og studentar på helse- og sosialfaglige linjer.

https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_

utviklingshemmede/ 

Økonomi: Konferanseavgift kr 650,- må betalast ved påmelding.

Meir informasjon om dagen finn du i vedlegget i høgremargen.

Påmelding: Påmelding innan 1. desember 2019 kl 16.00.

Deltager.no: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=294141&hash=1C4DAFE4DDBEA7D995F973A20CBA2654#init

Deltakarar frå Helse Møre og Romsdal melder seg på Læringsportalen i HMR https://kurs.helse-midt.no/Sider/Handtering-av-nettrelaterte-seksuelle-overgrep.aspx

(krever innloggin)

Legg til i eigen kalender
Dato:
23. januar 2020 09:00 - 16:30
Stad:
Scandic Parken, Ålesund
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med fleire
Målgruppe:
Leiarar og tenesteytarar i kommunen, tilsette i skulen og dag/aktivitetstilbod. Fastlegar, helsesjukepleiarar, studentar, 2. linjetenester, brukarorganisasjonar og andre interesserte.