Fiskerstrand Verft AS søkjer om løyve til utfylling i sjø


Høyringsfrist 31. mars 2020 00:00

Verksemda ynskjer å fylle ut med om lag 1 000 m3 massar som dei no har fått tilgang til som start på eit planlagd, framtidig prosjekt med ytterlegare utfylling ot utviding av kaiområdet.

Sjå lenkjer til høgre på sida for søknadsdokument og ein miljørapport frå området.

Ei eventuell uttale til søknaden må sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 31. mars 2020.