Søknad om utfylling i sjø ved Skarbøvik i Ålesund


Høyringsfrist 10. februar 2020 23:59

Epax Norway AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 119/148.

Dei ynskjer å fylle ut med om lag 6 500 m3 massar over eit areal på om lag 1 240 m2 for å utvide industriarealet. Tiltaket skal utførast i perioden 2020-2023.

Komplett sett søknadsdokument kan lastast ned via lenkja til høgre på denne nettsida.

Vi ber om at eventuelle merknadar til søknaden sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 10. februar 2020.

Kontaktpersonar

Dokument