Demensplan 2020

Demensplanen er regjeringas fem års plan for å forbetre tenestetilbodet til personar med demens og deira pårørande.

Målet med Demensplan 2020 er å skape eit samfunn som tek vare på og integrerer personar med demens i fellesskapet.

Strategiane og tiltaka i Demensplan 2020 skal bidra til å sette demensutfordringane på dagsorden og betre tenestetilbodet til personar med demens og deira pårørande.

Demensplan 2020 har seks strategiar som skal bidra til å utvikle gode, fleksible og tilpassa tenester:

1. Selvbestemmelse, involvering og deltaking.

2. Førebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen. 

3. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose.

4. Aktivitet, meistring og avlasting

 5.Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassa tenestetilbod.

6.Forsking, kunnskap og kompetanse.