Tilskudd til sekretariatsfunksjon for helsefellesskap

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus er det er det i revidert nasjonalbudsjett bevilget 4,8 mill. kroner for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene.

Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser). 

Målgruppen for ordningen er kommunene som tilhører et helsefellesskap.

Tilskuddet har halvårseffekt i 2020, og skal bidra til å dekke lønnskostnader i sekretariatfunksjonen.