Klage

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.
Fylkesmannen behandlar også klager vedrørande spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder etter opplæringslova.

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar
Kommunen må gi kommunale tilskot til ikkje - kommunale barnehagar etter reglane i barnehagelova § 14 og ”Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd”. Eigar av ikkje-kommunal barnehage kan påklage vedtak om kommunalt tilskot til Fylkesmannen.

Spesialpedagogisk hjelp
Det er klagerett på alle vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Klagen skal sendast til kommunen. Dersom klagen ikkje får medhald, skal han behandlast av Fylkesmannen, som er endeleg klageinstans.

Aktuelt

Relaterte lenkjer:

Barnehagelova
Forvaltningslova

 

Kontaktperson:

Silje Veronika Reinaas
seniorrådgivar

Tlf: 71 25 85 63