Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Vis meir


24.04.2020

Gjenopning av barnehagar og skular

Her finn de presentasjonane frå møta Fylkesmannen har gjennomført vedk. gjenopning av barnehagar og skular. De finn og lenke til Utdanningsdirektoratet sin side "Veiledere om smittevern i barnehager og skoler" og lenker til mellombelse lover og forskrifter (26.05.2020 - 01.11.2020).

16.04.2020

Smittevernrettleiar for barnehagar

Rettleiaren er utarbeidd av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den gir konkrete råd om korleis barnehagane kan sørge for smittvernfagleg drift. Rettleiaren gjeld frå 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

23.03.2020

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet om koronasituasjonen

Her ligg oppdatert informasjon om Koronasituasjonen fra Utdanningsdirektoratet:  

17.02.2020

Regionale møte med kommunane på barnehage og skuleområdet

Fylkesmannen inviterer til regionale møte med kommunane i februar og mars 2020. Tema er sentrale område innan barnehage og opplæring.

04.11.2019

Barnehagekonferansen 2019

Barnehagekonferansen 2019 i Møre og Romsdal vart arrangert 31. oktober og 1. november i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

19.08.2019

Nytt til barnehagestart 2019

Her finn du nyttig informasjon om barnehagestart hausten 2019.

10.07.2019

Kandidatar til nytt FUG og FUB 2020-2023

Invitasjon til å kome med forslag til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringa (FUG)  og nytt foreldreutvalg for barnehagar (FUB) 2020-2023

06.02.2019

Regionale møte 2019

Lysarka frå dei regionale møta på barnehage- og opplæringsområdet er no lagt ut.

10.12.2018

Nye retningsliner for mat og måltid i barnehagen

Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltid i barnehagen erstatta IS-1484: «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 2007.

29.10.2018

Du og eg - barnehagekonferansen 2018

Scandic Parken i Ålesund 1. og 2. november - Fagleg møteplass for 500 barnehagelærarar -Kva barn lærer av vaksne er i stor grad avhengig av kva relasjon det er mellom dei. Tenkjer barnehagelæraren over kor viktig han er? Spør assisterande utdanningsdirektør, Maren Ørjasæter Aaland.

Fleire nyhende