Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket

Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot står for døra. Teljedatoen er 1. oktober og endeleg søknadsfrist er 15. oktober.

Har du levert søknad innan 15. oktober, kan du gjera endringar i søknaden i inntil 14 dagar (altså til 29. oktober).

Siste frist for å etterregistrera opplysningar som: dyr på utmarksbeite teke ned etter 15. oktober, avløysarutgifter for perioden 16. oktober – 31. desember, livdyr (kylling og kalkun) selt etter 15. oktober og kvantum frukt og bær selt etter 15. oktober er 10. januar 2019.

Sjå lenkje for rettleiingsmateriell og forskrift: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang

Lenkje direkte til søknadsskjema: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/