Skoltebyen kulturmiljø - skjøtsel i 2016

St. Georgs kapell og rik slåttemark
St. Georgs kapell og rik slåttemark

Østsamisk museum har ansvar for det årlige skjøtselsarbeidet ved Skoltebyen kulturmiljø i Neiden. Skoltebyen er en gammel vår- og sommerboplass for skoltesamene som brukte områdene langs Neiden- og Munkelv-vassdragene. Området ble fredet som kulturmiljø 22. september 2000.

Grense for Skoltebyen kulturmiljø

Grense for Skoltebyen kulturmiljø

Hvert år arrangerer Østsamisk museum en befaring der grunneiere, Sametinget, Fylkesmannen i Finnmark og Sør-Varanger kommune inviteres. Målet med befaringen er å bli enig om hvilke tiltak som skal gjennomføres. Midler til skjøtsel er bevilget av Sametinget.

Årets befaring ble gjennomført 1. juli og følgende tiltak for 2016 er prioritert:

  • Maskinell skjøtsel i områder med ildtuer

Beitepusser/ATV brukes til skjøtsel, særlig i områder der sølvbunke (ildtuer) er dominerende. Det er en fordel at gresset fjernes etterpå, for å hindre at det blir for stor gjødselvirkning.

  • Tynning av kratt og skog

Ved innkjørselen til Skoltebyen og mot elva ved kapellet tynnes kratt og tettvokst skog. Ved Käpäläkulpen tynner fiskefellesskapet.          

Kommunen har gitt tillatelse for å frakte avkutt, gress og lignende til det gamle grusuttaket ved Finlandsveien og brenne det til våren.

  • Slåtte med ryddesag/kantklipper i sårbare områder

Området ved Pasvik-stabburet og hesjene og sentrale områder med kulturminner kan ikke slås med ATV og beitepusser. Her brukes ryddesag og kantklipper.

Før 20. august slås deler av kirkegårdsområdet som forberedelse til gudstjenesten.

  •  Fjerne vegetasjon rundt fredede bygg

For å forhindre at treverket råtner, fjernes vegetasjon rundt de fredede byggene. Dette gjøres uten motorisert verktøy. Østsamisk museum kan gjøre en nød-reparasjon av defekte hengsler og dørstopper ved Ondrei huset.

Skoltebyen kulturmiljø er på Riksantikvarens liste over prioriterte tiltak under BARK-programmer (Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø). Østsamisk museum har fått tilskuddsmidler gjennom BARK-programmet til reparasjon av gjerde og ekstra tynning av bjørkeskog.

Reparasjon av gjerdet rundt St. Georgs kapell starter høsten 2016. Gjerdematerialet samles under tynningsarbeid. Det brukes bjørk til stokker og gjerdestenger. I tillegg dekker BARK-programmet ekstra tynning der bjørkeskogen er blitt veldig tett.

Planlagte tiltak i 2017:

  • Skilting av området. Finansieres gjennom bevilget BARK-tilskudd.
  • Vår: Tjærebehandling av St. Georgs kapell og Pasvik stabbur i samarbeid med Varanger museum.

Kontaktpersonar