Utdanning i utlandet

Norske grunnskular i utlandet kan søkje om godkjenning etter friskulelova. Adresselista til godkjende grunnskular og vidaregåande skular ligg på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det finst godkjende skular i Europa og Afrika. Det er Utdanningsdirektoratet som er tilsynsstyresmakt, og som utbetaler tilskota til dei godkjende skulane.

PP-teneste ved norske skular i utlandet

Etter friskulelova har elevar rett til spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste. Fylkesmannen i Oslo og Viken står for drifta av denne tenesta, og Utdanningsdirektoratet er klageinstans. PP-tenesta i utlandet er for elevar både i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Barn under opplæringspliktig alder (førskulealder) har ikkje lovfesta rett til pedagogisk-psykologisk teneste.

På nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken finn du meir informasjon om PP-tenesta i utlandet. 

Stipend- og støtteordningar for studentar i utlandet

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning skal styrkje kvaliteten i norsk utdanning. Direktoratet fremjer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.