Originaldokument til samtykkepåteikning

Har du ei sak om salg/kjøp av fast eigedom, gjeldsstifting eller pantsetjing på vegner av verjehavar?

I desse sakene skal Fylkesmannen påføre samtykke på originaldokument, etter dei er signerte av partane, og før dei vert sende til tinglysing.


Denne påteikninga vert gjort ved Fylkesmannen i Vestland sitt kontor i Bergen. Vi vil difor minne om at originaldokument til påteikning må sendast til:


Fylkesmannen i Vestland, Postboks 7310, 5020 Bergen