Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


05.03.2019

Frivillige verjemål

Med bakgrunn i medieoppslaga hausten 2018 har Fylkesmannen i Vestland nyleg sendt ut ca 4.000 brev til verjehavar og verje. I breva er det gitt informasjon om korleis eit verjemål kan avsluttast, dersom ein ikkje lenger ønskjer å ha verje.

19.02.2019

Innlevering av verjerekneskap 2018

Alle verjer med rekneskapsplikt skal levere verjerekneskap for 2018. Rekneskapen skal leverast samla, og frist for innsending er 30. april 2019.

11.02.2019

Resultata etter gjennomgangen av Tolga-saka

Fylkesmannen i Vestland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn har i dag lagt frem resultata frå gjennomgangen av «Tolga-saka».

09.01.2019

Skal du sende søknad eller melding til Fylkesmannen i Vestland via Altinn?

Dersom du skal sende søknad eller melding til verjemålseininga vår via Altinn, er det enn så lenge ikkje mogleg å velje Fylkesmannen i Vestland som mottakar i nedtrekksmenyen. Fram til dette er retta, må du enn så lenge velje Fylkesmannen i Hordaland eller Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som mottakar.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida ofte stilte spørsmål.

Sikker melding:

 

Det er mykje pågang på telefonlinjene våre, og vi anbefalar at du sender førespurnadar via skjemaet "melding til verjemålsavdelinga". Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende spørsmål, søknadar eller anna.

 

Melding til verjemålsavdelinga

 

E-post:

 

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

 

fmvlpost@fylkesmannen.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

 

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

 

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid fredag er 1200-1400, andre dagar 1200-1430.