Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer


16.03.2020

Telefonmøte med kommunane

Fylkesmannen, kommunane og helseføretaka har jamlege telefonmøte om koronasituasjonen. Her følgjer referat frå møta.

12.03.2020

Omfattande tiltak i heile landet for å hindre spreiing av Covid-19

Helsedirektoratet har vedteke å stenge barnehagar, skular og utdanningsinstitusjonar frå torsdag 12. mars kl. 18.00. Ei rekkje andre tiltak som vil påverke heile samfunnet vårt blir òg innført.

10.03.2020

Kommunane og legane sitt ansvar etter smittevernlova

Smittevernlova skal verne folk mot smittsame sjukdomar. Lova skal sikre at helsestyresmaktene og andre styresmakter set i verk naudsynte smitteverntiltak og samordnar dette arbeidet.

28.02.2020

Møte i fylkesberedskapsrådet

Her følgjer referat frå møta der fylkesberedskapsrådet diskuterer koronaberedskap. 

25.10.2019

Evaluering av handteringa av smitteutbrotet på Askøy

Fredag 6. september arrangerte Fylkesmannen, i samarbeid med Askøy kommune, evalueringsmøte for handteringa av smitteutbrotet i sommar. Hovudtema var å sjå på samhandlinga og samvirket mellom dei mest sentrale aktørane.

07.10.2019

Evaluering av hendingane etter uvêret 30. juli

Tysdag 3. september var ei rekkje beredskapsaktørar samla på Skei for å evaluere handteringa av hendingane 30. juli. No er referatet frå møtet klart.

09.08.2019

Samfunnstryggleiksministeren på besøk i Jølster

Samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var onsdag 7. august i Jølster for å sjå skredområda og for å snakke med innsatspersonell og innbyggjarar som vart råka av skreda.

13.05.2019

Årleg samling i fylkesberedskapsrådet 2019

Det nye fylkesberedskapsrådet i Vestland var samla til si første årlege samling i Førde 10. og 11. april 2019.

30.04.2019

Evaluering av samvirke ved brann i Gudvangatunnelen 30. mars 2019

Samvirket ved handteringa av brannen i Gudvangatunnelen 30. mars var tema for evalueringsmøte i Aurland fredag 26. april.

04.04.2019

Årleg møte i fylkesberedskapsrådet

Det nye fylkesberedskapsrådet for Vestland blir samla til sitt årlege møte i neste veke.


Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.

Fylkesberedskapssjef

Beredskapsvakt

Ved akutte spørsmål og meldingar utanom kontortid:

Vakttelefon: 916 99 098 (ikkje SMS)

E-post: fmvlberedskap@fylkesmannen.no