Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


14.07.2020

Status for støy frå Hanøytangen næringsområde

Sidan 19. april 2020 har det vore ei betydeleg auke i klager på støy frå Hanøytangen næringsområde. Her følger ei oversikt over kva Fylkesmannen førebels har gjort i saka. 

01.07.2020

Søknad om løyve - anleggstiltak i sjø Ljøsøyna Øygarden

Equinor planlegg å etablera eit landanlegg for mottak og mellomlagring av CO2 ved Kollsnes Næringspark sør på Ljøsøyna i Øygarden kommune. Anleggsarbeid i sjø, knytt til tomteopparbeidinga av landanlegget, krev løyve etter forureiningslova. Frist for uttale er 21. august 2020.

26.05.2020

Kunngjering – mellombels utsleppsløyve for bygging av Håfoss kraftverk i Etne kommune

Sunnhordland kraftlag AS har 20. mai 2020 fått løyve etter forureiningslova til mellombels utslepp til Fjæraelva i samband med bygging av Håfoss kraftverk.

14.07.2020

Miljøvennlege småbåthamner

For mange er ingenting betre enn å setta seg i båten og dure av garde, og det er kanskje ekstra aktuelt denne sommaren. Med båthald følgjer det òg eit ansvar, og båteigarar og småbåthamner har eit spesielt ansvar for den forureininga som kan oppstå i ei småbåthamn.

11.05.2020

Etablering av sandstrand krever løyve

Skal du legge ut sand for å vedlikehalde eller lage ei ny sandstrand må du søke om løyve både frå Fylkesmannen og frå kommunen.

29.04.2020

Søknad om endra utsleppsløyve for Florø lufthamn

Avinor AS søkjer om løyve til auka utslepp av flyavisingskjemikalie frå Florø lufthamn. Dei søkjer om å auke ramma frå 1000 liter 100 % glykol til 3000 liter.

23.04.2020

Miljøtilsyn 2019

Fylkesmannen gjennomførte over 100 tilsyn på forureiningsområdet i fjor.

27.03.2020

Kunngjering - Løyve til tiltak på Slettebakken deponi

Bergen kommune har 13. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til etablering av avskjærande grøft og uttak av avfallsmassar for pilotforsøk på Slettebakken deponi i Bergen. 

28.02.2020

Avslag på søknad om utfylling ved Nygårdstangen i Kinn kommune

Tidlegare Vågsøy kommune sette i gong utfylling i sjø ved Nygårdstangen i Deknepollen utanfor Måløy. Fylkesmannen varslar pålegg om opplysningar og undersøkingar med heimel i forureiningslova.

20.01.2020

Overflatebehandlingsbransjen er blitt flinkare til å halde miljøkrava

Verksemder som driv med kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling og varmforsinking har færre brot på regelverket i 2019 enn ved tilsvarande kontrollar i 2013.

18.10.2019

Invitasjon til nettkurs om fagsystemet Grunnforurensning

Fylkesmannen oppfordrar alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane til å ta kurs i Grunnforurensning. Kurset er gratis og tilgjengeleg for alle.

20.08.2019

Søknad om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn frå produksjon av sløgd laks

Hardanger Fiskeforedling AS søkjer om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn ved produksjon av fersk sløgd laks på Båtavika 30 i Kvam kommune. Frist for uttale er 24. september 2019.

01.07.2019

Tilsyn avdekka manglar ved tanklagring

Åtte fylkesmannsembete og Miljødirektoratet utførte til saman 52 kontrollar i årets tanklagringsaksjon. Av desse vart 11 gjennomført i Hordaland og Sogn og Fjordane.

05.04.2019

Søknad om utsleppsløyve ved etablering av biogassanlegg på Eldøyane

Sunnhordland Naturgass AS (SNG) søkjer om løyve etter forureiningslova for biogassanlegg på Eldøyane i Stord kommune. Frist for å gje uttale er 15. mai 2019.

05.04.2019

Søknad om løyve for Ånneland vassbehandlingsanlegg

Gulen kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp frå nytt vassbehandlingsanlegg for Ånneland vassverk. Anlegget skal installerast med membranfilter for å fjerne humus, parasittar, bakteriar og virus. Høyringsfrist er 14. mai 2019.

15.03.2019

Søknad om løyve - Tiltak i sjø, Rubbestadneset

Dock Express AS søkjer Fylkesmannen om løye til utdjuping/sprenging i sjø, mudring og utfylling på Rubbestadneset. Frist for uttale er 26. april 2019.

28.02.2019

Søknad om løyve - sikteverk ved Store Lungegårdsvann

Bybanen Utbygging vil etablere eit sikteverk for sortering av massar på anleggsområdet ved Store Lungegårdsvann. Frist for uttale er 5. april 2019. 

06.06.2019

Pukkverk kan bli betre på skriftlege rutinar

I mai og juni 2018 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med 15 pukkverk i Hordaland og to i Sogn og Fjordane. Både mobile/midlertidige og stasjonære pukkverk vart kontrollerte.

11.01.2019

Meldeskjema for produksjon av pukk, grus, sand og singel

Ved produksjon av pukk, grus, sand og singel skal ein i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast inn på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for skipsverft og andre anlegg for mekanisk overflatebehandling av metallkonstruksjonar

Skipsverft og andre verksemder som driv mekanisk overflatebehandling, vedlikehald og reparasjon av metallkonstruksjonar skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling

Verksemder som driv med kjemisk eller elektrolytisk overflatebehandling skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for forbrenningsanlegg for reine brensel

Forbrenningsanlegg for reine brensel skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for asfaltverk

Asfaltverk skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

11.01.2019

Meldeskjema for fiskeforedlingsverksemder

Verksemder som foredlar fisk, skjell, blautdyr og skalldyr skal i god tid før oppstart eller endring sende melding til Fylkesmannen. Meldinga skal sendast på standard skjema.

09.01.2019

Søknad om utsleppsløyve for Tokagjelet kraftverk

Tokagjelet AS søkjer om løyve til utslepp av borevatn i samband med bygging av Tokagjelet kraftverk i Kvam herad. Planlagt oppstart av borearbeid er juni 2019 og forventa drivetid er om lag 12 månadar.

07.01.2019

Søknadsskjema for mudring, dumping og utfylling

Ved mudring/graving og disponering av massar og material i sjø og vassdrag må tiltakshavar på førehand avklare med Fylkesmannen om ønskt tiltak kan gjennomførast, og om tiltaket krev løyve etter forureiningsregelverket. Her finn du søknadsskjema for å sikre at alle nødvendige opplysningar vert omtalt.